Вођење Регистра на газдинству

Штампа
Датум објављивања среда, 25 мај 2011

Управни одбор ВКС разматрао је одлуку МПТШВ - Управе за ветерину да се власницима и држаоцима животиња преко ветеринарских организација бесплатно доставе Регистри на газдинству за говеда.

У складу са Упутством о начину дистрибуције и попуњавања овог Регистра (бр.110-00-47/11-05 од 20.04.2011. године) власници/држаоци животиња су обавезни да уредно воде регистар, а ветеринарска станица/служба да приликом обиласка газдинства редовно контролише садржај и квалитет вођења регистра. Сагледавајући могуће проблеме који могу настати у вези спровођења овог Упутства, Управни одбор предлаже да ветеринарске организације понуде власницима да за њих уписују податке у Регистар на газдинству за говеда. Висина накнаде за уписивање ових података може се усагласити на нивоу региона у зависности од могућности њихове примене, а у Ценовнику ветеринарских услуга увеле би се две нове шифре: 

12100 Уписивање података о говедима у Регистар на газдинству (до 20 грла) по грлу ......... динара

12101 Уписивање података о говедима у Регистар на газдинству (преко 20 грла) по грлу ......... динара


Према важећим прописима и овом Упутству власник/држалац животиње дужан је да у случају продаје говечета најкасније један дан пре планираног кретања пријави одлазак говеда са имања како би се издало Уверење о здравственом стању. У случају подношења ванредног захтева (мање од 24 часа) УО ВКС предлаже увођење нове шифре у Ценовнику:

12102 Ветеринарска услуга ванредног решавања захтева у радно време (по документу) .......... динара

Цена услуге се повећава:

- ван радног времена50%
- у дане државног празника 100%


Уколико се одлучите да прихватите ове предлоге нудимо Вам модел дописа који са Регистром и Упутством можете понудити произвођачима, као и модел Захтева за пружање ванредних услуга.